fbpx
doe mee & win
Proficiat! Jij doet mee aan onze exclusieve VR@HOME actie! ūü•≥ Vul onderstaande vragen in en maak kans op

EEN WEEK GRATIS VR@HOME

VOOR- & ACHTERNAAM

TELEFOONNUMMER*

E-MAILADRES*

HOEVEEL PERSONEN ZULLEN DE VR-BRIL EN BEATSABERS VINDEN OP ONZE WEBSITE VOOR 20/06? *

De winnaar ontvangt op 20 April een e-mail of een telefoontje van ons.

PROMOTIES

klik hier

RESERVEER NU
Belgi√ę
NL

WEDSTRIJDREGLEMENT - GIVEAWAY VALENTIJN 02/2022

Dit reglement bevat specifieke voorwaarden en regels voor deelname aan de Valentijns giveaway voor het winnen van 2 gratis tickets voor een Virtual Reality ervaring bij The Park. Door deel te nemen aanvaard je dit reglement. Indien je de voorwaarden van het reglement niet aanvaardt, dien je niet deel te nemen.

1. De wedstrijd of giveaway wordt georganiseerd door:

The Park BV, met maatschappelijke zetel te Kastanjelaan 1 B, 5616 LH Eindhoven, Nederland met BTW-nr.: NL861147807B01 en ingeschreven bij het KBO onder het nummer 77794508,

The Park NV, met maatschappelijke zetel te Vlaamse Kaai 30, 2000 Antwerpen, Belgi√ę met BTW-nr: BE0695802081 en ingeschreven bij het KBO onder het nummer 0695802081,

en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch of Nederlands grondgebied wonen. Er is geen aankoopverplichting.

2. Je kan enkel deelnemen aan de wedstrijd als je ouder bent dan 18 jaar of toestemming hebt van je wettelijke vertegenwoordiger om deze gegevens door te geven. Je bent minimum 12 jaar voor een bezoek bij The Park Playground en bent in aanwezigheid van een meerderjarige.

3. Facebook of Instagram is niet geassocieerd met of kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de wedstrijd.

4. De giveaway actie loopt van donderdag 03/02/2022 tot donderdag 10/02/2022 23:59

5. De giveaway actie zal terug te vinden zijn op de facebookpagina en Instagrampagina en op de website van The Park Playground. Het wedstrijdformulier vind je terug op www.theparkplayground.com. Om geldig deel te nemen beantwoorden de deelnemers de wedstrijdvra(a)g(en) en vul je de persoonlijke gegevens in om kans te maken op de 2 gratis tickets.

6. Hoe kan je deelnemen? Via social media van The Park wordt de aankondiging van de giveaway verspreid. Neem deel door het formulier op de website volledig in vullen (zie promopagina). Lees en voldoe aan alle voorwaarden vermeld in het wedstrijdreglement en op de promotiepagina. Indien niet alle voorwaarden zijn volbracht of wiens persoonlijke gegevens niet correct werden ingevuld, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelnemer niet in aanmerking voor de give away.

7. Enkel de winnaars ontvangen een prijs via mail.

8. De jury, bestaande uit een team van medewerkers van de marketingafdeling van The Park Playground, zal alleen, vrij en objectief beoordelen over het juist uitvoeren van de winactie en het kiezen van de winnaars. Er wordt hierover geen correspondentie met de deelnemers gevoerd.

9. Er wordt slechts 1 deelname per deelnemer aanvaard. The Park Playground dient zich nooit te verantwoorden voor een bepaalde keuze van winnaar.

10. In deze wedstrijd is de prijs een gratis duoticket voor een Virtual Reality ervaring bij The Park Playground ter waarde van ‚ā¨69,98. The Park Playground behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voornoemde selectie van artikelen te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speci√ęn of andere voordelen in natura.

11. De winnaar(s) worden op de hoogte gebracht via mail en ontvangen een voucher code waarmee ze kunnen boeken via het e-mailadres dat werd opgegeven bij deelname. De winnaars zullen op de hoogte worden gebracht op 11/02/2022. Het gratis duo ticket is enkel geldig tussen 11/02/2022 tot en met 31/03/2022. Er dient dus voor deze datum geboekt te worden. De winnaar verliest het recht op zijn gratis ticket, indien hij de 100% kortingscode niet gebruikte voor genoemde datum. De code voor het gratis duoticket kan niet worden omgeruild tot een nieuwe code met een langere geldigheidsdatum.

12. Door deelname aan deze wedstrijd stem je ermee in dat wij beeldmateriaal mogen maken tijdens je bezoek bij The Park. Je verleent hierbij The Park Playground het recht om zonder beperking het beeldmateriaal te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren voor promotionele doeleinden binnen de context waarin de opnames zijn gemaakt. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden op alle mogelijke kanalen van The Park Playground; website, social media kanalen, print, outdoor, op kanalen van partners van The Park en mogelijke advertising campagnes online, offline of op tv. De duurtijd voor het gebruik van het beeldmateriaal is onbeperkt.

13. Door deelname aan deze wedstrijd verklaar je dat je The Park Playground vrijwaart van elke vorm van aanspraak op portretrecht van ofwel de getoonde persoon, ofwel diens wettelijke vertegenwoordiger.

14. Wanneer de afgebeelde persoon jonger is dan 18 jaar, dient het wedstrijdreglement door de wettelijke vertegenwoordiger te worden goedgekeurd.

15. Het personeel van The Park Playground mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.

16. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd.

17. The Park Playground verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en je stemt hiermee in. 18. The Park Playground behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, ingekort of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

18. Indien vereist kan The Park Playground dit wedstrijdreglement aanpassen en kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van The Park Playground.

19. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt The Park Playground zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

20. The Park Playground is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.

21. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

22. De voorwaarden en modaliteiten van de wedstrijd dienen restrictief te worden ge√Įnterpreteerd waarbij een ruime interpretatie door de deelnemer om een niet voorzien voordeel te bekomen, wat niet overeenstemt met de bedoeling van de actie, wordt uitgesloten. Vergissingen in het spel, de wedstrijd of de bewoording zullen The Park niet binden.

23. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch en het Nederlands recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van The Park zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

24. Indien één van de artikelen of een gedeelte van het reglement een grond van nietigheid zou inhouden, beperkt de nietigverklaring zich tot dat artikel of gedeelte en wordt het artikel of gedeelte in onderling overleg aangepast door partijen of dient het artikel of gedeelte opnieuw te worden bepaald rekening houdend met de bedoeling van de partijen evenals met het doel en de strekking van de geschonden regel.

Deze specifieke voorwaarden vormen een aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement dat onverkort van toepassing blijft. Bij tegenstrijdigheid tussen de specifieke en de algemene bepalingen, hebben de specifieke bepalingen voorrang.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die The Park Playground organiseert.

Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die The Park Playground dient te treffen in het kader van deze wedstrijd. The Park Playground organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via website, e-mail, sociale media.

In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier The Park Playground de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.

1. ORGANISATOR

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door:

The Park Entertainment NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te VlaamseKaai 30, 2000 Antwerpen (Belgi√ę), ingeschreven bij het KBO onder het nummer 0695802081.

The Park Entertainment BV; waarvan de maatschappelijke gevestigd is te Kastanjelaan 1-b, 5616LH Eindhoven (Nederland), ingeschreven bij het KBO onder het nummer 77794508.

2. WEDSTRIJD DEELNEMING

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor alle natuurlijke personen die inwoner zijn in Belgi√ę en/of Nederland.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. The Park Playground houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door The Park Playground opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis, er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.

ONVERENIGBAARHEDEN

The Park Playground’s personeelsleden, The Park Playground’s bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar The Park Playground op zelfstandige basis mee samenwerkt voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

 

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve inbreng,…) wordt per wedstrijd bepaald.

In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar bepaald door het stellen van een schiftingsvraag.

In het geval de wedstrijd een schiftingsvraag betreft, is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft (zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video) worden de winnaar of winnaars bepaald door een door The Park Playground aangestelde jury in functie van de door The Park Playground vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer The Park Playground de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de website(s) van The Park Playground en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid alsook te verwerken in audiovisuele producties en deze producties op om het even welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. The Park Playground is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien The Park Playground vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

3.2 De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vr(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

 

4. DE PRIJS

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft The Park Playground het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor The Park Playground en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

The Park Playground is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Indien een prijs verstuurd wordt, is The Park Playground niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan The Park Playground eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

The Park Playground verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. The Park Playground kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

The Park Playground is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege The Park Playground.

Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.

Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een brief/ email, via persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook bekend gemaakt worden op de website. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, The Park Playground moet contacteren om zijn/ haar gegevens (naam en thuisadres) door te geven, krijgen ze de prijs pas toegestuurd/ bezorgd indien hij/ zij The Park Playground tijdig contacteert.

Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de

winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van The Park Playground om.

 

5. PERSOONSGEGEVENS

De deelnemers erkennen dat hun persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt zullen worden in het kader van de wedstrijd. In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier The Park Playground de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.

Elke deelnemer verleent The Park Playground de toestemming haar/ zijn afbeelding, stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Het gaat om het vastleggen van haar/ zijn afbeelding, stem en naam in de opname van foto’s en video’s, deze opname uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij toestemming geven zijn/haar afbeelding, stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Dit houdt in dat afbeelding, stem en naam gebruikt mogen worden in de opname van foto’s en video’s, deze opname mag worden uitgezonden,van deze opname en/of uitzending, reportages en reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik.

De gegevens van de winnaar kunnen verschijnen op de website en andere online communicatiekanalen van The Park Playground, onder de redactionele verantwoordelijkheid van The Park Playground alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.

De contactgegevens die de deelnemers aan The Park Playground meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan het IP-adres van de deelnemer worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit Nederland dan wel Belgi√ę komen. Deelnemers kunnen hun gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan The Park Playground op bovenvermeld adres met een kopie van hun identiteitskaart.

Daarnaast wordt een ‚Äúopt-in‚ÄĚ-mogelijkheid voorzien om door The Park Playground per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

6. ALGEMENE BEPALINGEN

The Park Playground is niet verantwoordelijk voor enige of mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd of die de winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

The Park Playground kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van The Park Playground om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

The Park Playground kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement, kan de wedstrijd uitstellen,inkorten of intrekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. The Park Playground zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. The Park Playground kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt The Park Playground zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met The Park Playground op +31 40 808 0777, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld.

Alle betwistingen dienen binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan

The Park Playground, Kastanjelaan 1 B, 5616 LH Eindhoven, Nederland tegen wiens beslissingen geen verhaal of beroep bestaat.

The Park Playground, Vlaamse Kaai 30, 2000 Antwerpen, Belgi√ętegen wiens beslissingen geen verhaal of beroep bestaat.

Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

PRIVACY BELEID

The Park verwerkt persoonsgebonden gegevens in het kader van uw bezoek aan de Website, uw aankoop van Tickets en de levering van de Dienst. Alle verwerkingen gebeuren in overeenstemming met de privacywetgeving.

Artikel 1.1: Doeleinden van de verwerking van persoonsgebonden gegevens 

De rechtsgrond van onze verwerkingen zit vervat in de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Park. Voor zover wettelijk vereist, vragen wij uw toestemming en informeren wij u hoe uw een gegeven toestemming kan herzien.

The Park verzamelt en bewaart persoonsgebonden gegevens tijdens uw bezoek aan de Website, bij de online aankoop van een Ticket, en de levering van de Dienst. De gegevens die u meedeelt bij de online aankoop van de Dienst, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw overeenkomst uit te voeren. De gegevens met betrekking tot alle geregistreerde profielen zullen bijgehouden worden om uw toekomstige bestellingen te verwerken. De persoonsgebonden gegevens die wij u vragen en die aangeduid zijn met een *, zijn vereist voor de verwerking van uw bestelling. Indien u deze verplichte velden niet invult, kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.

Als u uw toestemming verleent zal u e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze nieuwe producten en diensten. U kunt zich te allen tijde verzetten (‚Äėopt-out‚Äô) tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan The Park (Vlaamsekaai 30, 2000 Antwerpen) of door een e-mail te sturen naar: privacy@theparkplayground.com. Het verwerken van je opt-out kan even (max. 72u) in beslag nemen. Je opt-out doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen.

Wij verwerken en registreren geen financi√ęle gegevens (kredietkaartnummer en vervaldatum) van u. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de site van de betalingsinstelling die zijn eigen beleid toepast voor de bescherming van persoonsgebonden gegevens. Verbindingsgegevens (IP-adres; land; datum, uur en duur van de verbinding; bezochte pagina’s, ‚Ķ) zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om de site en onze dienstverlening te verbeteren.

Uw persoonsgebonden gegevens worden veilig bewaard op de servers van externe partners van The Park (google) die voldoen aan de privacywetgeving.

 

Artikel 1.2: Recht op toegang, rechtzetting en wissing 

Aan de hand van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag per e-mail gericht aan The Park (privacy@theparkplayground.com), kan elke persoon die zijn/haar identiteit rechtvaardigt gratis en schriftelijk de persoonsgebonden gegevens ontvangen die wij over hem/haar bezitten, en in voorkomend geval vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren of te wissen.

Eenieder heeft het recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@theparkplayground.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 1.3: Beveiliging van de verwerking van persoonsgebonden gegevens 

The Park verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 1.4: Bewaartermijn van de gegevens 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is toegelaten.

 

Artikel 1.5: Contact 

Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: privacy@theparkplayground.com. The Park verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door The Park, kan je je wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be/ www.privacycommission.be

 

Artikel 1.6: Toestemming 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens en het gebruikmaken van de dienst bevestigt u dat u kennis heeft genomen van het privacybeleid en akkoord gaat met de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens door the Park